انواع بیماری ریوی 

یک بیماری ریوی ممکن است باعث درگیری مجاری تنفسی، بافت ریه یا عروق خونی گردد. [۲] معمولا ترکیبی از این اختلالات در بسیاری از بیماری‌ها ی تنفسی دیده می‌شوند. به طور کلی می‌توان بیماری‌های تنفسی را به گروه‌های زیر تقسیم بندی کرد:

 • بیماری‌های انسدادی ریوی [۳]
 • بیماری‌های محدود کننده ریوی [۴]
 • بیماری‌های عروقی ریوی [۵]
 • بیماری‌های دیگر

بیماری‌های انسدادی ریوی بیماری‌های انسدادی ریه در ارتباط با انسداد مجاری هوایی برونش‌ها، برونشیول‌ها، مجاری آلوئولی و آلوئول‌ها هستند. این گروه از بیماری‌ها با کاهش سرعت جریان بازدمی مشخص می‌شوند. [۶] در بیماری‌های انسدادی ریوی وضعیتی ایجاد می‌شود که باعث مقاومت به عبور جریان هوا می‌گردد. عواملی که ممکن است باعث مقاومت به عبور جریان هوا در یک بیماری انسدادی ریه گردند عبارتنداز: [۱]

 • التهاب مزمن
 • اسپاسم برونش‌ها (برونکواسپاسم)
 • فیبروز شدن که غیر قابل برگشت است
 • عدم برگشت پذیری راه‌های هوایی و آلوئول‌ها به علت آسیب

بیماری‌های انسدادی ریوی شامل موارد زیر است:

از میان بیماری‌های انسدادی ریوی، بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی (COPD) و آسم شیوع بیشتری دارند. [۶]

بیماری‌های محدود کننده ریوی بیماری‌های محدود کننده ریه در ارتباط با کاهش ظرفیت ریه‌ها است که باعث کاهش حجم ریه‌ها می‌گردند. [۱] در شرایط فیزیولوژیکی، بیماری‌های محدود کننده ریوی از طریق کاهش ظرفیت کل ریوی (TLC)، ظرفیت حیاتی (VC) یا حجم استراحت ریوی (ظرفیت باقیمانده عملکردی یا FRC ) مشخص می‌گردند. [۷] عواملی که در ایجاد این گروه از بیماری‌ها نقش دارند مربوط به بیماری‌های موثر بر بافت ریه، پلورا (پرده جنب)، دیواره قفسه سینه یا اختلالات دستگاه عصبی-ماهیچه‌ای است. [۱]

بیماری‌ها و اختلالات محدود کننده ریوی عبارتنداز:

بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریوی بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام بیماری‌های بینابینی ریه (ILD) نیز نامیده می‌شوند. عامل آسیب به ریه‌ها در این گروه از بیماری‌ها ممکن است از طریق سمیت مستقیم و با ایجاد پاسخ التهابی یا به واسطه واکنش‌های ایمونولوژیک ایجاد گردد. [۹] در یک بیماری ارتشاحی منشر ریه با ورود سلول‌های التهابی به داخل بافت بینابینی ریه، فضای دور عروقی و فضای آلوئولار همراه است که باعث ایجاد آلوئولیت یا واسکولیت می‌گردد و در صورت کامل شدن و تداوم این روند، فیبروز ریوی اتفاق می‌افتد. [۹] در برخی موارد عامل بیماری مشخص است ولی در بیشتر موارد ناشناخته می‌ماند و فقط پاسخ آن قابل مشاهده‌است. تشعشعات خارجی و برخی از داروها نیز ممکن است سبب بیماری ارتشاحی منتشر ریوی گردند.

بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه شامل موارد زیر هستند:

 • پنوموکونیوزها (Pneumoconioses) که گروهی از بیماری‌های ریوی ناشی از استنشاق غبارهای معدنی هستند (مانند آزبست، سیلیس و فلزاتی چون آهن و بریلیوم)
 • پنومونیت بیش حساسیتی (Hypersensitivity pneumonitis) یا آلوئولیت آلرژیک خارجی (اکسترینسیک)
 • بیماری‌های کلاژن عروقی (مانند بیماری‌های آرتریت روماتوئید، اسکلرودرمی و پلی میوزیت)
 • واسکولیت ریوی
 • ارتشاح ریوی همراه با ائوزینوفیلی (PIE) (مانند سندرم لوفلر، PIE در آسم و پنومونی ائوزینوفیلیک مزمن)
 • سارکوئیدوز
 • بیماری‌های خونریزی دهنده ریوی (مانند سندرم گودپاسچر)
 • فیبروز ایدیوپاتیک ریوی
 • بیماری‌های متفرقه (مانند هیستوسیتوز X ریوی و اختلالات ارتشاحی لنفوسیتیک)

بیماری‌ها و اختلالات دیواره قفسه سینه پلورزی (التهاب پلورا یا پرده جنب)

بیماری‌ها و اختلالات دستگاه عصبی-ماهیچه‌ای میوپاتی‌ها (مانند دیستروفی ماهیچه‌ای)

بیماری‌های عروقی ریوی بیماری‌های عروقی ریوی، رگ‌های خونی ریه را درگیر می‌کنند که ممکن است از طریق التهاب، لخته خونی یا اسکار ایجاد شوند. [۲] این بیماری‌ها، تبادل گازهای تنفسی را مختل می‌کنند (دریافت اکسیژن و دفع دی اکسید کربن). [۲] بیماری‌های عروقی ریوی ممکن است باعث تغییرات قابل توجهی در عملکرد قلب گردند. [۶]

بیماری‌های عروقی ریه عبارتنداز:

/ 0 نظر / 12 بازدید