همه چیز در مورد زمین

1- سن تقریبی کره ی زمین جدود چهار میلیارد وپانصد میلیون سال است.

2- کره ی زمین از پنج قاره با مساحت های ذیل تشکیل شده است:

الف- قاره ی آسیا000/200/44 کیلومتر مربع

ب-   قاره ی آفریقا000/800/29 کیلومتر مربع

ج-   قاره ی آمریکای شمالی و مرکزی 000/397/24 کیلومتر مربع

      قاره ی آمریکای جنوبی 000/921/17 کیلومتر مربع

      و در مجموع کل قاره ی آمریکا 000/318/44 کیلومتر مربع

د-    قاره ی اروپا 000/050/10 کیلومتر مربع

ه -  قاره ی استرالیا و جزایر آرام 000/000/9 کیلومتر مربع

3- مساحت کل کره ی زمین 000/100/510 کیلومتر مربع است که از این مقدار 71% آن آب و 29% بقیه را خشکی   

     فراگرفته است.

4- حجم کره ی زمین 000/210/841/000/082/1 کیلومتر مکعب است.

5- وزن تقریبی کره ی زمین حدود 6 کاترلیون است: قطر کره ی زمین از خط استوا 755/12 کیلومتر است.

6- خط استوا 761/400 کیلومتر طول دارد یا به عبارت دیگر محیط تقریبی کره ی زمین.

7- شعاع متوسط کره ی زمین 6370 کیلومتر است.

8- بلندترین نقطه ی کره ی زمین قله ی اورست در کوه های هیمالیا ست که8886 متر ارتفاع دارد و ژرف ترین نقطه ی زمین نقطه ای در اقیانوس آرام و در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین است که 11521 متر عمق دارد.

/ 0 نظر / 76 بازدید