8 کار ساده که سبب اسیب به کبد می شود.

عوامل اصلی صدمات کبد عبارتند از:

 

 

 

1. Sleeping too late and waking up too late are main cause.

 

1. عامل اصلی خیلی دیر خوابیدن و خیلی دیر بیدار شدن است.

 

 

 

2. Not urinating in the morning.

 

ادرار نکردن در صبح

 

 

 

3 . Too much eating.

 

پرخوری

 

 

 

4. Skipping breakfast.

 

ترک صبحانه

 

 

 

5. Consuming too much medication.

 

مصرف بیش از حد داروها

 

 

 

6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and artificial sweetener.

 

مصرف بیش از حد ‌[مواد غذائی محتوی] نگهدارنده ها، افزودنی ها [ی غیر طبیعی]، رنگهای خوراکی، و قندهای مصنوعی

 

 

 

7.. Consuming unhealthy cooking oil.

 

مصرف روغن های پخت و پز ناسالم

 


As much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes even the best cooking oils like olive oil. Do not consume fried foods when you are tired, except if the body is very fit.

 

تا آنجا که ممکن است ازاستفاده از روغن های پخت و پز جهت سرخ کردن بکاهید، حتی بهترین روغن ها مثل روغن زیتون. وقتی حال ندارید از مصرف غذاهای سرخ شده بپرهیزید اگرچه از اندام متناسبی برخوردارید.

 

 

 

8. Consuming raw (overly done) foods also add to the burden of liver.

 

8. مصرف غذاهای نیم پز(فرآوری شده) نیز کارکبد را زیاد می‌کند.

 


Veggies should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished in one sitting, do not store.

 

سبزیجات می‌بایست خام خورده شوند و در صورت پختن بایست 3-5 نوبت خورده شود. سبزیجات سرخ شده می‌بایست در یک وعده خورده شود، از نگهداری آنها بپرهیزید.

 

 

 

We should prevent this without necessarily spending more. We just have to adopt a good daily lifestyle and eating habits. Maintaining good eating habits and time condition are very important for our bodies to absorb and get rid of unnecessary chemicals according to 'schedule..'

 

این پیشگیری ها نیاز به خرج اضافی ندارد. فقط باید رابطه مان را با سبک زندگی و رفتارهای غذائی سالم خوب کنیم. اصلاح رفتار عذائی سالم و شرایط زمانی جهت جذب [مواد غذائی] و خلاص شدن از مواد شیمیایی غیر ضروری برابر برنامه زمانبندی شده برای بدنمان خیلی مهم است .

/ 0 نظر / 20 بازدید