ماده و تغییرات آن

نکته:برای درک بیشتر انجام تغییر باید ابتدا با خواص و ویژگی های ماده آشنا شویم.

انواع خواص ماده:

1-خواص فیزیکی :

    الف ) تعریف =خواصی از ماده که شکل ظاهری و چگونگی تغییر آن را شرح می دهد.

     ب ) مثال = حالت- رنگ- بو- مزه- سختی - نقطه جوش- رسانایی الکتریکی- میزان حلالیت در آب و..

2-خواص شیمیایی :

    الف ) تعریف =خواصی از ماده که تمایل یا عدم تمایل آن ماده را به شرکت در یک تغییر شیمیایی نشان                                می دهد.

   ب ) مثال = اشتعال پذیری- قابلیت ترکیب با آب –اسید یا باز بودن و.......

 

انواع تغییر در ماده

1-          تغییر فیزیکی = تغییریاست که در آن جنس ماده عوض نمی شود.مانند تبخیر آب و یا ذوب شدن یخ و..

2-          تغیییر شیمیاایی = تغییری که در آن جنس ماده عوض می شود .مانند پختن غذا و یا سوختن چوب و...

نکته:معمولا هر تغییر شیمیایی با ایجاد نشانه هایی همراه است .

برخی از نشانه های تغییر شیمیایی = آزاد شدن گرما ونور                 

                                                         تغییر رنگ بو مزه

                                                          تشکیل حباب وگاز

                                                   تشکیل ماده یا مواد جدید

آزمون شیمیایی = آزمایشی ساده که به کمک نشانه های یک تغییر شیمیایی می توان برخی مواد را شناسایی کرد.

نماد شیمیایی = یک یا دو حرف نام خارجی "لاتین" است که به جای به کار بردن نام کامل آن به کار میرود.

 

نام عنصر

نماد شیمیایی

هیدروژن

H

نیتروژن

N

اکسیژن

O

کربن

C

کلسیم

Ca

کلر

CL

آهن

FE

گوگرد

S

فسفر

D

نئون

Ne

جیوه

Hg

آلومینیوم

Al

طلا

Au

نقره

Ag

مس

Cu

کروم

Cr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در یک تغییر شیمیایی دو گروه ماده شرکت می کنند:

1-          واکنش دهنده ها وواکنش گرها =موادی که در یک واکنش شیمیایی شرکت می کنند ومصرف می شوند.

2-           فراورده ها = ماده یا مواد تازه ای که در یک واکنش شیمیایی بوجود می آیند.

مثال = نمایش واکنش تشکیل آهن سولفید به کمک معادله ی نوشتاری و نمادی

معادله نوشتاری :                          آهن سولفید =گوگرد +آهن

معادله نمادی :                                      Fe S =   Fe + S

 

نظریه های مختلف درباره ی سوختن :

1-آمپدوکلس(یونانی) : مواد از چهار عنصر هوا آب خاک و آتش ساخته می شود اگر در ماده ای عنصر آتش وجود داشته باشد آن ماده می سوزد.

2-نظریه ی جرج اشتال آلمانی:در موارد سوختنی فلوژیستون وجود دارد،اگر فلوژیستون تمام شود و یا هوا از فلوژیستون پر شود،سوختن متوقف می شود.

3      -انتوان لاوازیه ی فرانسوی:در هنگام سوختن،اکسیژن موجود در هوا با ماده ی سوختنی واکنش می دهد و باعث سوختن آن می شود.

اصطلاحات و کلماتى درباره ى سوختن ؛

1-اکسایش=به طور کلی به واکنش یک ماده با اکسیژن را می گویند.

-اکسایش معمولاً گرما ده است.

/ 0 نظر / 11 بازدید